gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vesentlige Spørsmål

Hva er de viktigste påvirkningene i elvene, bekkene og innsjøene i Numedalslågen? Står vannforekomstene i fare for å ikke nå miljømålet innen 2021? Vesentlige spørsmål synliggjør de utfordringene som må tas tak i for et bedre vannmiljø i Numedalslågen

 

Om vesentlige spørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er et dokument som sier noe om, hva er de viktigste utfordringene i vår vannregion, og i hvert vannområde? Hva er de største påvirkningene på vannmiljøet i vår region, og i hvert vannområde? Hvilke vannforekomster er i risiko for å ikke oppnå eller opprettholde god/svært god miljøtilstand i 2021? Hvilke tema og områder bør vi prioritere å jobbe med fram mot 2021?

Det er vannregionmyndighetene (VRM) i samarbeid med vannregionutvalgene (VRU) som skal utarbeide dokumentet, med innspill fra regional referansegruppe. I tråd med vannforskriftens §§ 25, 26 og 29 skal planarbeidet munne ut i sektorovergripende forvaltningsplaner med tiltaksprogrammer i 2015. Alle sektormyndighetene i VRU har ansvar for å bidra til utredningen av påvirkninger innefor sitt ansvarsområde, og skal senere legge forvaltningsplanene til grunn for sitt arbeid. I høringsdokumentet om ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål” skal VRU på en oversiktlig måte foreslå hvilke problemstillinger vannregionen bør arbeide med i tiden fremover (frem mot 2021). Denne prioriteringen av hovedutfordringene skal man senere bruke som grunnlag for å prioritere miljøtiltak (beskyttende, forbedrende og restaurerende) for vassdrag, kystvann og grunnvann.

Publisert: 29. november 2016 Sist oppdatert: 29. november 2016