gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Randsfjorden

Randsfjorden ligger i Oppland fylke. Randsfjorden har et areal på 136 km² og er den fjerde største innsjø i Norge. Største bredde er 4,5 km, lengde 77 km - fra Jevnaker i sør og nesten til Dokka i nord. Største dybde er 121 m. Innsjøen ligger 135 m.o.h. De største tilløpselvene er Etna og Dokka, og sjøen renner ut i Randselva. Nedslagsfeltet til Randsfjorden strekker seg fra uberørte fjellvidder i Valdres og Gausdal til intensive jordbruksområder på Hadeland.


Nedslagsfeltet på 3665 km2 omfatter følgende kommuner: Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Øystre Slidre, Gausdal og Nord-Aurdal. 

Geologien i nedbørfeltet består i den nordlige delen av sparagmitter (skifrig sandsteiner) og fyllitter (kambrosiluriske bergarter). Vestsiden av nedslagsfeltet og østsiden ned til Røykenvika består av grunnfjell (granitt og gneis). I syd-enden av Randsfjorden består berggrunnen av kambrosiluriske bergarter (leirskifer og kalkstein). 6% av nedslagsfeltet er dyrket mark og de viktigste jordbruksområdene ligger i områder med kambrosiluriske bergarter øst for Randsfjorden og i Dokka-regionen.

På Hadeland ligger et svært kalkrikt område med kransalgesjøer, en sjelden og truet naturtype. Området er preget av intensivt landbruk, noe som medfører utfordringer med eutrofiering og bakterieforurensning. Både edelkreps og elvemusling finnes også i vannområdet, begge arter som er rødlistet og som Norge har et særskilt ansvar for å ivareta. I Randsfjorden lever stammer av storørret og storrøye, og det var også for noen tiår tilbake et aktivt næringsfiske etter sik.
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 14. juni 2016