gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapporter

Nedenfor finner du en foreløpig samling av fagrapporter fra aktivitet gjennomført i vannområde Randsfjorden. Det arbeides med å fylle inn gamle og nye rapporter i listen og få på plass fungerende lenker.

Viktige lenker:

Rapportering fra prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland"

Fagrapporter fra fylkesmannens miljøvernavdeling

NIVAs søkbare rapportarkiv

 

Utvalgte fagrapporter:

Stabell, T. 2018. Overvåking av kalkrike vannforekomster på Hadeland i Oppland fylke, 2017. Faun rapport 015-2018. 32 s + vedlegg.

Øigarden, T. 2017. Kartlegging av edelkreps (Astacus astacus) i Oppland 2017. Dokkadeltaet Våtmarkssenter AS Rapport 2017-6

Stabell, T. 2017. Tilstandsvurdering av 33 kalkrike innsjøer på Hadeland i Oppland, 2016. Faun rapport 005-2017. 91 s.

Løvik,J.E.,Kjellberg,G,Brettum,P. 2005. Overvåkning av vannkvalitet og biologiske forhold i Randsfjorden med tilløpselver. Samlerapport for 2001-2004. NIVA. 54 s.

Rustadbakken, A. 2003. Prosjekt Randsfjordfisk - en vurdering av fiskeforsterkningstiltak etter regulering av Randsfjorden. Rapport 2003-1. Naturkompetanse AS. 53 s.

Fossum,Steinar,1997. Lokal overvåkning av vannkvaliteten i Oppland 1996. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1/97, 17 s. + vedlegg

Rognerud, S., Løvik, J., Brettum, P.1992.Undersøkelser av Randsfjorden og Dokka. Sluttrapport for undersøkelsene i 1988-92. Rapport 482/92. NIVA. 39 s + vedlegg.

Faafeng, B., Alsaker-Nøstdahl, B., Kjellberg, G., Løvik, J., Sahlqvist, E.-Ø., Tjomsland, T.1979. Randsfjorden 1978. Årsrapport.164 ss. NIVA.O-7814

Faafeng, B., Tjomsland, T.1980. Randsfjorden 1979. Resultater fra hovedundersøkelsen. Strøm og spredningsstudier i nord- og sørenden av Randsfjorden.NIVA,48 s.OR-1219

Faafeng, B., Brettum, P., Gulbrandsen, T., Løvik, J., Rørslett, B., Sahlqvist, E.-Ø.1981
Randsfjorden. Vurdering av innsjøens status 1978 - 80 og betydningen av planlagte reguleringer i Etna og Dokka. Hovedrapport. NIVA, OR-1342.

Holtan. H, 1970. Randsfjorden. En limnologisk undersøkelse. 1967-1968. NIVA O15/64. 50 s + vedlegg.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 27. november 2017