gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hovedutfordringer

Miljøtilstand, påvirkninger og status på tiltaksgjennomføringen i vannområdet beskrives i hovedutfordringer. En felles forståelse av hva som er de viktigste utfordringene, vil gi et godt utgangspunkt for videre samarbeid om vannforvaltningen.

Steinsfjorden i VO Tyrifjorden. Ringerike og Hole kommuner. Fotograf: Ole Anders Moskaug

I Hovedutfordringer leser vi at avrenning fra landbruk og avløp er de største påvirkningene i vannområdet, fulgt av langtransportert forurensing, vannkraft og urban utvikling.

Ny jernbane og riksvei er planlagt gjennom vannområdet, og vil i stor grad berøre vannmiljø, med viktige våtmarksområder og sårbare økosystemer og arter. Det forventes en betydelig befolkningsvekst når veien og banen er på plass, hvilket vil øke belastningen på vann- og landmiljø.

Med de kommende klimaendringene forventer vi å få økt avrenning fra landbruk, økte overvannsproblemer og endret artsmangfold, for å nevne noe.

Publisert: 09. oktober 2019 Sist oppdatert: 09. oktober 2019