gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Tyrifjorden

I vannområdet er innsjøene Tyrifjorden og Steinsfjorden sentrale. De store elvene, Begna/Ådalselva og Randselva løper sammen i Hønefoss sentrum og danner Storelva som renner ut i Tyrifjorden ved Helgelandsmoen. Vannområdet har et areal på 1805.94 km2,mens nedbørsfeltet er på over 9800 km2, det strekker seg fra utløpet av Krøderen i vest, Sperillen i nord og Randsfjorden i nordøst. Ved Geithus, og samløpet med Snarumselva går vannet over i vannområde Drammenselva.

Buvatnet mot Bukollen i Vassfaret. Fotograf: Heidi Skagnæs

Vannområdet er stort og har et varierert landskap. Fra fjellene på over 1100 meter i verneområdene i Vassfaret, til rike kultur- og jordbruksområder under marin grense lenger sør - som det utvalgte kulturlandskapet på Steinssletta. Tyrifjorden er landets femte største innsjø, med sine 137 km2. Sjøen ligger på 63 moh. og er 295 meter på det dypeste. I sørøst ligger Holsfjorden, som er drikkevannskilde til Osloregionen. I nordøst ligger Steinsfjorden, som er en grunn, næringsrik innsjø viktig for friluftsliv og landbruket. I nordvest kommer elva Sogna inn i Nordfjorden, som går fra Sokna og Vassfaret. Og i sørvest, ved utløpet av fjorden, starter Drammenselva.

De store elvene Begna og Randselva er også dominerende landskapselementer i vannområdet, og har vært brukt til blant annet tømmerfløting, industri og vannkraft.

Edelkreps, elvemusling og storørret lever i vannområdet. Nordre Tyrifjord Våtmarkssystem er Ramsarområder i Ringerike og Hole kommuner, det er flere andre verneområder knyttet til vann i vannområdet, som Søndre Tyrifjorden, Ådalselva, med flere.

Samtidig som det er store og viktige naturverdier i området, så er det en del utfordringer. Ny E 16 og jernbane vil blant annet berøre store landbruksområder og ha stor negativ effekt på en del natur der mye har høy verneverdi. Det er registrert høye verdier av miljøgiftene PFAS i sedimenter og fisk i Randselva og Tyrifjorden, med papirfabrikken på Viul som største kilde. Det er ikke funnet miljøgifter i selve vannet. Steinsfjorden, deler av Sogna og andre vannforekomster er belastet med næringsstoffer fra jordbruk og avløp, og det er mye vannkraft i vannområdet som kan påvirke vassdraget negativt.

 

 

Publisert: 09. oktober 2019 Sist oppdatert: 09. oktober 2019