gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fakta om Valdres

Vannområde Valdres omfatter Begnavassdraget og Sperillen med hele dens nedbørfelt. Vannområdet er en del av Drammensvassdraget.

Vannområdet omfatter områder innenfor kommunene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker kommuner i Oppland fylke og Hemsedal, Gol, Flå, Nes og Ringerike kommuner i Buskerud fylke.

Nedbørfeltet som utgjør vannområdet er på 4603 km2. Nedbørfeltet strekker seg fra ca 1900 m o. h. ned til sperillen som ligger 150 m o. h.

Det er omfattende vannkraftutbygging i vannområdet. Det er mange vannkraftmagasin og kraftverk innenfor vannområdet, noe som preger tilstanden i store deler av hovedvassdragene.

Vannkvaliteten er god i store deler av vannområdet, men den det har vært noe påvirket av næringssaltbelastning i deler av hovedvassdraget. De viktigste kildene til næringssaltbelastningen er avløp, jordbruk og fiskeoppdrett. I Hedalsfjellene er vannkvaliteten påvirket av sur nedbør, og det er flere vannforekomster som har hatt skader på fiskebestander. Mange vannforekomster i vannområdet har fått introdusert vassdragsfremmede fiskearter. Den art som er introdusert i flest vann i området er ørekyt, men også arter som abbor, sik, regnbueørret, canadisk bekkerøye og gjedde er introdusert til vann og elver utenfor sitt naturlige leveområde.
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 14. juli 2016