gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om frivillige tiltak i landbruket

Med "frivillige tiltak i landbruket" menes at bøndene gjennomfører tiltak som ikke er lovpålagte, og som bidrar til bedret vannkvalitet.

Slike tiltak er blant de mest kostnadseffektive når det gjelder å redusere næringstilførslene til vassdragene, og omfatter tiltak som:

 • Etablering av renseparker
 • Dannelse av bekkelag.
 • Etablering av vegetasjonssoner og gjødslingsfrie soner mot vassdrag.
 • Fokus på gjødslingstidspunkt.
 • Hjelp til gjødselplanlegging og redusert gjødselforbruk.
 • Vurdering av tilstand på tekniske installasjoner, deriblant gjødselkjeller og siloanlegg.
 • Tiltak for veksthus (rensing/resirkulering av avløpsvann).
 • Informasjon ved direkte gårdsbesøk.
 • Allmenn informasjon.

I 2004 ble det etablert et eget prosjekt innenfor Aksjon Jærvassdrag (AJV) som skulle øke fokuset på gjennomføringen av frivillige tiltak i landbruket. Bakgrunnen var en evaluering av arbeidet i AJV, der det ble pekt på at "tiltak i landbruket vil være avgjørende for om målsetningen om vannkvalitet i vassdragene skal kunne nås" (se evalueringen her). Det ble ansatt to prosjektledere som driver utadrettet virksomhet mot gårdbrukere på Jæren, i stor grad i form av gårdsbesøk, grendemøter o.l. Gjennom gårdsbesøk settes fokus på utfordringer på den enkelte gård mht. avrenning til vassdrag, hvilke tiltak som kan gjøres for å minske avrenningen og hvordan disse kan gjennomføres og finansieres. Gjennom grendemøter ønsker en å skape en felles, positiv holdning blant gårdbrukerne og oppmuntre til overvåking og innsats.

Prosjektet styres gjennom en styringsgruppe bestående av representanter fra:

 • Hå kommune  (leder)
 • Kommunene 
 • Rogaland bondelag  
 • Norsk landbruksrådgivning

Prosjektlederne og styringsgruppa for prosjektet, rapporterer til Jæren vannområdeutvalg. Formell arbeidsgiver er Hå kommune.  Prosjektet finansieres i et spleiselag mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene.

Kontaktpersoner:

Prosjektledere:
Anne Marie Lerang, E-post: AnneMarie.Lerang@ha.kommune.no, Tlf: 98876589
Per Bjorland, E-post: PerM.Bjorland@ha.kommune.no, Tlf:
91579379

Relaterte dokumenter
- Brosjyre frivillige tiltak 
- Årsmelding_frivillige_tiltak_2006
- Årsmelding frivillige tiltak 2005 
- Årsrapporter og årsmeldinger frivillige tiltak og avløpsgruppa 2011-2014
- Oppsummeringsrapport for Frivillige tiltak i landbruket på Jæren_2004-2010 
- Frivillige tiltak i landbruk prosjektomtale 2013-2015

 

Publisert: 14. februar 2014 Sist oppdatert: 11. juni 2015